Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag wbr invalid in Entity, line: 9 in /var/www/vhosts/seka.net.gr/httpdocs/s/plugins/content/imagegallery/imagegallery.php on line 45

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag wbr invalid in Entity, line: 32 in /var/www/vhosts/seka.net.gr/httpdocs/s/plugins/content/imagegallery/imagegallery.php on line 45

Ανακοινώσεις

Άδειες και εκ περιτροπής εργασία ΙΔΟΧ εργαζομένων

 

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι με την από 13.4.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (συνημμένο ΦΕΚ 84Α) αποσαφηνίστηκαν περαιτέρω ζητήματα, τα οποία αφορούν στο καθεστώς εργασίας των υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο υπ’ αριθ. 37 με τίτλο «Αποδοχές και αμοιβές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» διευκρινίζεται ότι «οι πάσης φύσεως αποδοχές και τυχόν πρόσθετες αμοιβές των απασχολουμένων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) ή με σύμβαση μίσθωσης έργου, σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καταβάλλονται κανονικά» καθώς επίσης ότι «Στις περιπτώσεις απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) ή με σύμβαση μίσθωσης έργου σε έργα που υλοποιούνται με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους, η προκαλούμενη δαπάνη της μισθοδοσίας τους συνεχίζει να βαρύνει τις πιστώσεις των αντίστοιχων έργων».

Οι εν λόγω ρυθμίσεις αφορούν σε ΙΔΟΧ εργαζόμενους οι οποίοι: Α) λαμβάνουν ειδική άδεια απουσίας, Β) λαμβάνουν αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, Γ) εργάζονται εκ περιτροπής, ή Δ) απασχολούνται σε υπηρεσίες που τελούν υπό προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για προληπτικούς λόγους.

Ο Σύλλογος έχει ήδη ενημερώσει σχετικώς όλες τις ΕΦΑ, ώστε να προχωρήσουν άμεσα στη χορήγηση των νομίμων ειδικών αδειών στους ΙΔΟΧ υπαλλήλους τους και στην ένταξή τους στο πρόγραμμα της εκ περιτροπής εργασίας χωρίς κώλυμα στη μισθοδοσία τους, εάν δεν το έχουν πράξει ήδη. Καλούμε τα μέλη μας να ενημερώσουν το Σύλλογο σε περίπτωση που συνεχίζουν να εξαιρούνται από τις παραπάνω ρυθμίσεις, προκειμένου να γίνουν περαιτέρω ενέργειες προς τη διεκδίκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους.

 

ΦΕΚ 84 Α 13.4.2020


Μισθωτοί και αμοιβή των κατ’ έθιμον αργιών

 

 

Όπως είναι γνωστό οι εορτές αυτές δεν περιλαμβάνονται στις εξαιρέσιμες και συνεπώς είναι εργάσιμες ημέρες για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.
Έτσι επιτρέπεται κατά την ημέρα αυτή η λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων όσο και η απασχόληση των μισθωτών.


Οι μισθωτοί που απασχολούνται κατά τις ημέρες αυτές, αμείβονται με το ποσοστό που αναλογεί από τον μηνιαίο μισθό τους,χωρίς προσαύξηση.

Εάν η επιχείρηση παραμένει συνήθως κλειστή κατά τις ημέρες αυτές, οι μισθωτοί θα λάβουν κανονικά το μισθό τους χωρίς κάποια πρόσθετη αμοιβή.

Αν η επιχείρηση συνήθως λειτουργεί κατά την ημέρα αυτή, αλλά στο τρέχον έτος ο εργοδότης αποφάσισε μονομερώς να μη λειτουργήσει, οφείλει να καταβάλει κανονικά το ποσό που αναλογεί από τον μηνιαίο μισθό τους.

Αν όμως η επιχείρηση παρέμεινε κλειστή τα προηγούμενα χρόνια και φέτος ο εργοδότης εξαιρετικώς αποφάσισε την λειτουργία της, τότε οι αμειβόμενοι με μισθό δικαιούνται να λάβουν το 1/25 επί πλέον του μισθού τους (διότι ο μισθός αντιστοιχεί στις εργάσιμες ημέρες του μηνός, ενώ η μέρα αυτή δεν ήταν γι αυτούς εργάσιμη, και συνεπώς δεν περιλαμβάνονταν στο μισθό τους η αμοιβή για τη μέρα αυτή).

Επίσης τονίζουμε ότι εάν κατά τις ημέρες αυτές που χαρακτηρίζονται σαν εργάσιμες ο μισθωτός απουσιάσει αυθαίρετα από την εργασία του, όχι μόνο δεν δικαιούται να λάβει το ημερομίσθιό του, αλλά θεωρείται και παραβάτης των συμβατικών του υποχρεώσεων, δηλαδή πρόκειται για αδικαιολόγητη απουσία. Αντίθετα αν ο εργοδότης δεν επιτρέψει για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση ανώτερης βίας, στους μισθωτούς του να εργαστούν, υποχρεούται να τους καταβάλει το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής.


Μεγάλη Παρασκευή


H Μεγάλη Παρασκευή σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας δεν θεωρείται υποχρεωτική αργία και κατά συνέπεια την ημέρα αυτή επιτρέπεται γενικώς η λειτουργία των επιχειρήσεων.


Ωστόσο, η Μεγάλη Παρασκευή είναι αργία για τους επί σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μισθωτούς του Δημοσίου -ΝΠΔΔ και ΟΤΑ όπως επίσης έχει καθιερωθεί ως αργία με Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Συλλογικές Συμβάσεις, Διαιτητικές Αποφάσεις κ.λπ., για διαφόρους κλάδους μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα.


Σχετικά με το δώρο του Πάσχα

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

όλοι οι μισθωτοί που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους Δώρο Πάσχα. 

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Συνεπώς, αν κάποιος εργαστεί ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό του.

Αν η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα είτε γιατί αποχώρησε οικειοθελώς από την εργασία του, είτε γιατί απολύθηκε, δικαιούται να λάβει αναλογία Δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής: για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες καταβάλλεται ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού. Σε περίπτωση που κάποιος εργαστεί λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.

Το δώρο του Πάσχα για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, πρέπει να καταβληθεί μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, ήτοι 15 Απριλίου 2020. Ο εργοδότης μπορεί να καταβάλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία, εφόσον το επιθυμεί. Για Το Δώρο Πάσχα παρακρατούνται εισφορές υπέρ του ΙΚΑ και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Το δώρο Πάσχα δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να υπολογίσετε το ύψος του ποσού που αναλογεί στο δώρο Πάσχα:

https://www.kepea.gr/calc-doro-pasxa.php

Ειδικότερα για φέτος:

 

Επιχειρήσεις που επλήγησαν

Οι συνάδελφοι που εργάστηκαν σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ενταχθεί στα έκτακτα μέτρα των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή, ή στους πληττόμενους ΚΑΔ) θα λάβουν το Δώρο Πάσχα έως τις 30 Ιουνίου 2020.

Το Δώρο Πάσχα θα καταβληθεί μειωμένο από τις επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό διάστημα της εργασίας έως την αναστολή αυτής για τον υπολογισμό του, και το υπόλοιπο τμήμα θα επιδοτηθεί από το κράτος.

ΟΑΕΔ

Σημειώνουμε επίσης ότι φέτος, εξαιτίας της δύσκολης συγκυρίας, από τον ΟΑΕΔ θα καταβληθούν νωρίτερα τα τακτικά επιδόματα ανεργίας και μακροχρόνιας ανεργίας, η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας και το Δώρο Πάσχα.

Συγκεκριμένα, από την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 έχει ξεκινήσει η προπληρωμή:

  • Των τακτικών επιδομάτων ανεργίας, επιδομάτων μακροχρονίως ανέργων και των βοηθημάτων ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων, που κανονικά καταβάλλονται από 31.03.2020 μέχρι και 03.05.2020.
  • Των «δώρων» Πάσχα 2020 στους τακτικά επιδοτούμενους ανέργους και στις δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας.

Η προπληρωμή θα ολοκληρωθεί αυτόματα, μέσω απευθείας κατάθεσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από αυτούς.

7η Απριλίου - Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

Ενώνουμε τις φωνές μας για ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν Υγείας

 

 

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.), στα πλαίσια την αλληλεγγύης και του κοινού αγώνα όλων των εργαζομένων για τα μεγάλα προβλήματα της χώρας, ανταποκρίνεται στο κάλεσμα της ΟΕΝΓΕ, αλλά και στην επιτακτική απαίτηση της συγκυρίας, και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, ενώνει τη φωνή του με το σύνολο σχεδόν της ελληνικής κοινωνίας που απαιτεί εδώ και τώρα ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν Υγείας!

Στο πλευρό όλων των Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών, των Συλλόγων Εργαζομένων, των Σωματείων και λοιπών φορέων του συνδικαλιστικού κινήματος, από κοινού διεκδικούμε:

-Μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών, νοσηλευτών, υγειονομικών και λοιπού απαραίτητου προσωπικού. 

-Πλήρη επίταξη άνευ όρων κλινών, κλινικών, κρεβατιών ΜΕΘ, εξοπλισμού εργαστηρίων και του προσωπικού του ιδιωτικού τομέα περίθαλψης και ένταξή τους στο κρατικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

-Μέσα Ατομικής Προστασίας για όλους τους εργαζόμενους στην Υγεία. 

 

 

ΣΠΑΜΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΜΑΣ

ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Με πρόσχημα την επιδημία, εξαπολύουν πρωτόγνωρη επίθεση

σε εργασιακά και δημοκρατικά δικαιώματα. Να μη περάσει!

 

Με πρόσχημα την έκτακτη συνθήκη της επιδημίας κορονοϊού, η κυβέρνηση της ΝΔ εξαπολύει πρωτόγνωρη επίθεση σε εργασιακά και δημοκρατικά δικαιώματα, με βέβαιο παρανομαστή ότι τα νέα αντικοινωνικά, αντεργατικά και αντισυνδικαλιστικά μέτρα ΔΕΝ πρόκειται να αποδώσουν στην αντιμετώπιση της επιδημίας, ενώ αντιθέτως, θα συμβάλουν στην περαιτέρω καταβύθιση της γενικής κατάστασης των εργαζομένων αλλά και της οικονομίας της χώρας.

Πιο χαρακτηριστικά επισημαίνουμε τα πρόσφατα αυτά μέτρα:

Με την ΠΝΠ της 11.03.20, οι εργοδότες δεν δεσμεύονταιπλέον να ανεβάζουν στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ τις αλλαγές στα ωράρια εργασίας, την οργάνωση του χρόνου εργασίας, την υπερεργασία και την υπερωριακή απασχόληση. Ως προς αυτά, το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ αναστέλλεται, οπότε με τη σφραγίδα του νόμου τώρα οι εργοδότες μπορούν να αυθαιρετούν, να αλλάζουν ωράρια, να υποχρεώνουν τους εργαζόμενους σε υπερωρίες και μάλιστα απλήρωτες, κ.ά.

Με το κατάπτυστο άρθρο 9 της ΠΝΠ της 20.03.20, οι εργοδότες θα μπορούν να μειώσουν τον χρόνο απασχόλησης των εργαζομένων τους έως και 2 εβδομάδες το μήνα κατ’ελάχιστο(βάζοντας τους εργαζομένούς τους να δουλεύουν τον μισό μήνα, είτε 2 βδομάδες συνεχόμενα και μετά αργία, είτε μία εβδομάδα δουλειά και την άλλη αργία εναλλάξ). Βέβαια, θα δίνουν και τον ανάλογο, μειωμένο κατά 50%, μισθό, ενώ ταυτόχρονα  κατά 50% μειώνονται και οι ασφαλιστικές εργοδοτικές εισφορές.

Μολονότι το αντεργατικό αυτό μέτρο θα ισχύσει για το επόμενο 6μηνο (!), η απαγόρευση απολύσεων εν μέσω κορονοϊού (που νομικώς προβλέφθηκε μετά το κύμα δεκάδων χιλιάδων απολύσεων των πρώτων ημερών της επιδημίας), ισχύει μόνο για τον πρώτο μήνα εφαρμογής του μέτρου. Αλλά ακόμη και μέσα στον μήνα αυτόν, ας σημειωθεί με έμφαση ότι οι εταιρείες που θα προβούν στις εν λόγω δραματικές περικοπές μισθών, ούτως ή άλλως ΔΕΝ δεσμεύονται με οιονδήποτε τρόπο να διατηρήσουν τους ίδιους εργαζόμενους, αλλά μπορούν να προσλάβουν άλλους (προφανώς, φθηνότερους) στη θέση των απολυμένων, αρκεί να διατηρήσουν «τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας».

Η ίδια η κυβέρνηση θα δυσκολευτεί πολύ να απαντήσει πώς συνδέεται η επιδημία κορονοϊού με το διαβόητο άρθρο 12 της ΠΝΠ στις 20.3.20, σύμφωνα με το οποίο αναστέλλεται η απαγόρευση πολιτικής επιστράτευσης και κάθε μορφής επίταξης κατά τη διάρκεια απεργίας, έως τις 30 Απρίλη 2020. 

Την ώρα ακριβώς που η κυβέρνηση έχει κηρύξει απαγόρευση κυκλοφορίας και έχει απαγορεύσει ιδιωτικές και δημόσιες συναθροίσεις (φυσικά, τα εργοστάσια και τα εργοτάξια λειτουργούν κανονικά, προφανώς ο κορονοϊός δεν φτάνει εκεί), πατώντας ακριβώς στην επιδημία, βρίσκει «ευκαιρία» και προετοιμάζει την κοινωνία για αντεργατικά και αντιδημοκρατικά μέτρα δοκιμάζοντας τώρα την εφαρμογή τους. Ο κόσμος της εργασίας γνωρίζει ότι τα «προσωρινά» μέτρα στην πραγματικότητα έρχονται για να μείνουν! Μα ακόμη κι αν μείνουν έστω μία μέρα, είναι επιζήμια για τους εργαζόμενους και τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας!

Να μη περάσει η νέα επίθεση στα εργασιακά και δημοκρατικά δικαιώματά μας!

Να μη πληρώσουν οι εργαζόμενοι τη νέα κρίση που έρχεται!

Ενημέρωση για τα μέτρα σχετικά με τον κορωνοϊό

 

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων παρακολουθεί τις εξελίξεις και ενημερώνεται άμεσα σχετικά με τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται για την πρόληψη της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Στο ίδιο πνεύμα, πραγματοποιούνται επαφές με το ΥΠΠΟΑ σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία και υγιεινή των εργαζομένων στις υπηρεσίες και τους φορείς αρμοδιότητάς του. Έχει ήδη σταλεί κείμενο προς το υπουργείο που περιλαμβάνει ερωτήματα αναφορικά με τη φύση των μέτρων και την ισότιμη εφαρμογή τους σε όλους τους εργαζόμενους. Ο σύλλογος θέτει τους προβληματισμούς και θα επιμείνει στην εφαρμογή μέτρων για την προστασία της υγείας όλων μας.

 

Καλούμε, τέλος, τα μέλη μας να ενημερώνουν το σύλλογο για τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο χώρο εργασίας τους αλλά και σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων προστασίας και καλούνται να θέτουν ερωτήματα σχετικά με την εργασία τους.

 

Ακολουθεί συνοπτική ενημέρωση για τα μέτρα μέχρι στιγμής:

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

 

-          800 ευρώ αποζημίωση (αρχές Απριλίου) σε εργαζόμενους που αναστέλλεται προσωρινά η σύμβαση εργασίας τους, λόγω αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με κρατική εντολή

-          Πλήρης κάλυψη από το Κράτος ασφαλιστικών δικαιωμάτων, συνταξιοδοτικών και υγείας των εργαζομένων και ασφαλιστικών εισφορών τους, με βάση το σύνολο του ονομαστικού τους μισθού

-          Αναστολή πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων μηνός Μαρτίου, για 4 μήνες

-          Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μηνός Φεβρουαρίου, για 3 μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις, σε μισθωτούς επιχειρήσεων που πλήττονται

-          Παράταση για ακόμη δύο (2) μήνες, καταβολής τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθήματος ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, σε όσους ανέργους λήγει το δικαίωμα λήψης επιδόματος στις 31 Μαρτίου

-          Μέτρα για απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, άρση διοικητικών εμποδίων για επιχειρήσεις, υπηρεσίες και ιατρούς και προστασία της υγείας και ασφάλειας εργαζομένων και της δημόσιας υγείας

-          Καθιέρωση διευκολύνσεων για όλους τους πολίτες π.χ. εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση σε e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ, μέσω επίσπευσης της ψηφιοποίησης βασικών λειτουργιών τους

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη νέα νομοθετική πράξη περιεχομένου (20-02-2020) θα εκδοθεί ΚΥΑ για τα πρόσθετα μέτρα προστασίας και υγιεινής στα εργοτάξια.

 

Α) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (11/3/2020 Αρ. Φύλλου 55:  Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του) ορίζεται άδεια ειδικού σκοπού, δικαίωμα χρήσης της οποίας έχουν:

Όσοι εργαζόμενοι έχουν παιδί έως 15 ετών.

-       Το ηλικιακό όριο παιδιού δεν υπολογίζεται σε περιπτώσεις φοίτησης σε ειδικά σχολεία.

-       Μπορεί να ληφθεί μέχρι τις 10 Απριλίου 2020

-       Για κάθε τρεις ημέρες αδείας ο εργαζόμενος θα κάνει χρήση μίας ημέρας από την κανονική άδειά του. Κατά τη διάρκεια της απουσίας από την εργασία του ο υπάλληλος θα πληρώνεται κανονικά, με τα 2/3 του μισθού να καλύπτονται από τον εργοδότη και το 1/3 από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό.

-       Δεν μπορούν να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού ταυτόχρονα και οι δύο γονείς

Όλοι οι υπάλληλοι του Δημοσίου που υπάγονται στις ευπαθείς ομάδες. 

Συγκεκριμένα όσοι έχουν ήδη βαριές παθήσεις, όπως πνευμονοπάθειες, καρδιοπάθειες, αρρύθμιστο ζαχαρώδη διαβήτη, καρκίνο ή είναι μεταμοσχευμένοι. Αυτοί οι εργαζόμενοι πρέπει να παραμείνουν κατ' οίκον ενώ έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να εργαστούν από το σπίτι.

Όσοι υπάλληλοι έχουν λάβει οδηγία ότι πρέπει να βρίσκονται σε κατ΄οίκον περιορισμό (είτε επειδή παρουσιάζουν συμπτώματα είτε επειδή έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα)

Δικαιούνται αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού χωρίς υποχρέωση να παραστούν σε υγειονομική επιτροπή.

Σημειώνεται ότι δε θα επιτρέπονται απολύσεις σε ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες επιχορηγούνται επειδή ανέστειλαν αναγκαστικά τη λειτουργία τους λόγω κορωνοϊού.

(βλ. και https://www.kepea.gr/adeia-eidikou-skopou)

Β) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ 800 ΕΥΡΩ

Δικαιούχοι:

-       Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων που πλήττονται και τελούν σε καθεστώς αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους. Το ίδιο θα ισχύσει για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιτηδευματίες που πλήττονται (Για όλο αυτό το εργατικό δυναμικό της χώρας, που θα είναι δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, λαμβάνονται μέτρα κάλυψης όλης της ασφαλιστικής δαπάνης)

-       Όσοι απολύθηκαν ή εξαναγκάσθηκαν σε παραίτηση από 1η μέχρι και 17 Μαρτίου.

-       Οι εργαζόμενοι που τελούν ήδη ή τυχόν θα τελούν σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας μέχρι τις 30.4.2020 αλλά υποχρεωτικά θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στην ειδική πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Εργάνη μέχρι 31.3.2020.

Λοιπές πληροφορίες:

-       Το ποσό των 800 ευρώ θα είναι ακατάσχετο και μη φορολογητέο.

-       Το μέτρο «καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας», μπορεί να εφαρμοστεί για ένα μήνα, με δυνατότητα παράτασης, εφόσον δεν έχουν βελτιωθεί οι σημερινές συνθήκες.

-       Αν ο εργοδότης δεν δηλώσει τους εργαζόμενους δεν θα είναι δικαιούχος των ευνοϊκών μέτρων.

-       Ο εργαζόμενος θα πρέπει να δηλώνει ότι έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του.

-       Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται, καθορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών και ορίζονται βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) (βλ. λίστα).

 

Γ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ  

Για το διάστημα που η επιχείρηση κάνει χρήση του μέτρου αυτού, ένεκα των εκτάκτων συνθηκών, ρητά απαγορεύεται να προβεί σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του συνόλου του προσωπικού της και σε περίπτωση που το πραγματοποιήσει η απόλυση είναι άκυρη.

Με την ολοκλήρωση του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, για το ισόποσο χρονικό διάστημα, με εκείνο που έκανε χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας.

 

Δ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 2020

Το Δώρο Πάσχα θα καταβληθεί στο σύνολό του. Δίνεται στους εργοδότες η δυνατότητα να γίνει η καταβολή μεταγενέστερα, μαζί με το επίδομα καλοκαιριού. Όσοι εργοδότες μπορούν έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν κανονικά το δώρο στους εργαζόμενούς τους.

Υπόχρεοι για την καταβολή του δώρου Πάσχα είναι όλες οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το αν έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή πλήττονται με δραστική μείωση του τζίρου τους ή λειτουργούν πλήρως και κανονικά.

Επιπλέον, 108.000 εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της χώρας, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, οι εργαζόμενοι στο ΕΟΔΥ, καθώς και όσοι υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, θα λάβουν Δώρο Πάσχα.

1. ΛΙΣΤΑ ΚΑΔ  2. ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΩΡΟΝΟΪΟΥ 3. ΠΝΠ 20-03-2020 4. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΩΡΟΝΟΪΟΥ (ΩΛΧΞ46ΜΤΛΚ-4Ε9)

--

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΚΑ